De pandemie en de historische overstromingen vereisen zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen

Paul Blume (co-animateur de l’Observatoire de l’Anthropocène) – Dominique Bruyère – Corentin Crutzen – Laurent Lievens (Dr. Maitre de conférence UCL) – Michel Rabinowicz (Résiliences Métamorphoses) – Geneviève Warland (professeure) – Jonathan Guévorts (professeur de science)

Vertaling : Josette – texte Fr

De staat heeft tot taak de rechten en vrijheden van de burgers te waarborgen: recht op leven, gezondheid en een veilige en gezonde omgeving, vrijheid om een waardig en authentiek menselijk leven te leiden. In ruil voor deze burgerlijke vrijheden geven de burgers hun absolute vrijheid op en krijgen ze de plicht de wetten en de bevelen van de staat te gehoorzamen. Het is de naleving van dit sociaal contract, dat bestaat uit wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden, die de basis vormt voor de legitimiteit van de uitoefening van het gezag van de staat over de burgers. De politici staan hiervoor garant. Als de staat of de burgers in hun wederzijdse plichten falen, stort het gezag van de staat in. Het soevereine volk, van wie alle machten uitgaan, heeft de plicht om van regering te veranderen om zo het sociale contract te herstellen.

Overal ter wereld zijn de rampen veroorzaakt door onze niet-duurzame economie en levensstijl niet meer te tellen. Dat is voor iedereen duidelijk. We weten nu allemaal dat onze staat weinig of niets doet om onze samenleving duurzaam te maken. Te weinig, te laat, verkeerde aanpak en soms zelfs olie op het vuur gooien. We worden meegesleurd door de golven van de ecocide die momenteel aan de gang is. In België, na de hittegolven die in één zomer in ons land al aan 1.400 mensen het leven hebben gekost, na een aanvankelijk rampzalige aanpak van een pandemie die meer dan 25.000 doden heeft veroorzaakt -zonder ook maar een dag van nationale rouw!-, werden de voorbije 48 uur huizen, voertuigen, menselijke en dierlijke slachtoffers meegesleurd door het kolkende water van de overstromingen. De balans van de schade moet nog worden opgemaakt. In 48 uur tijd kan nu al een politieke conclusie worden getrokken die identiek is aan die welke voor de pandemie geldt: de totale onvoorbereidheid van onze staat. In de laatste 48 uur werd nogmaals het bewijs geleverd dat onze staat, zoals hij is samengesteld, zoals zijn openbare instellingen zijn opgevat en zoals hij vandaag wordt bestuurd door de politieke klasse die nu aan de macht is, niet in staat is om de urgenties van de 21e eeuw aan te pakken. Onlangs werd de Belgische staat door de rechtbank veroordeeld voor zijn gebrek aan actie op het vlak van klimaat. We weten nu wat het vreselijke resultaat is van deze misdadige inertie.

Vandaag beschermt de staat niet langer ons leven als burgers. Vandaag respecteert de staat niet langer het sociale contract dat ons aan hem bindt. Vandaag is het gezag van de staat, dat van de executieven die aan de macht zijn, niet langer legitiem. We hebben het recht om in opstand te komen en betere regeringen te eisen.

De meerderheden die aan de macht zijn, alsook hun regeringsakkoorden, zijn achterhaald omdat ze niet in staat zijn om gepast te reageren op de noodsituaties van de 21e eeuw. Partijvoorzitters, leiders van de executieven en regeringsploegen zijn collectief verantwoordelijk voor de herhaaldelijke rampen die ons land teisteren en voor de duizenden slachtoffers die blijven vallen.

Reeds meer dan 50 jaar hameren wetenschappers, intellectuelen en activisten op dezelfde boodschap. De voorbije drie jaar trekken ze zelfs aan de alarmbel, hierin maar zwakjes bijgestaan door de pers. Voor hen is de wetenschap duidelijk: zonder een totale hervorming van de manier waarop ons bestuur, onze instellingen, onze economie, ons grondgebied en onze levensstijl functioneren, zal de ernst van de rampen alleen maar toenemen en zal het jaarlijks aantal slachtoffers dramatisch oplopen.
België is niet aangepast aan de 21e eeuw. Het land is niet veerkrachtig, is niet voorbereid: het is dodelijk kwetsbaar, door het gebrek aan actie en de inertie van de staat.

We moeten de ecologische noodtoestand afkondigen alsook de algemene mobilisatie van de burgers en de overheid. Alles moet opnieuw worden bekeken: huisvesting, stadsplanning, ruimtelijke ordening, milieu- en waterbeleid, landbouwbeleid, mobiliteit en transport, energie, lokaal en regionaal bestuur, civiele bescherming, hulpdiensten, de capaciteit van de media om
de 21e eeuw te begrijpen. Elke vertraging in de ecologische, sociale, economische en democratische transitie en veerkracht komt vandaag overeen met een exponentiële en ongetwijfelde toename van het aantal doden in ons land in de komende 50 jaar.

Daarom moeten de Belgische regeringen aftreden en moeten er na een breed maatschappelijk debat nieuwe verkiezingen worden gehouden om zo nieuwe coalities te smeden op basis van nieuwe regeringsakkoorden die de ecologische urgentie van de 21e eeuw eindelijk ernstig nemen. Een grondwetgevende vergadering moet de Belgische staat hervormen en de burgers de gelegenheid geven om deel te nemen aan het politiek debat. De overheid moet in staat worden gesteld om de
openbare dienst te verzekeren en moet voldoende middelen krijgen om de transitie te begeleiden.
De pers moet stoppen met de ernst van de situatie te verbloemen.
De burgers moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en van de staat het respect eisen
dat ze verdienen.

20 07 2021


La pandémie et les inondations historiques exigent de nouvelles élections dans les meilleurs délais

Paul Blume (co-animateur de l’Observatoire de l’Anthropocène) – Dominique Bruyère – Corentin Crutzen – Laurent Lievens (Dr. Maitre de conférence UCL) – Michel Rabinowicz (Résiliences Métamorphoses) – Geneviève Warland (professeure) – Jonathan Guévorts (professeur de science)
Nl versie

Le rôle de l’Etat est de garantir les droits et les libertés des citoyens : le droit à la vie, à la santé et à un environnement sain et sûr, la liberté de mener une vie digne et authentiquement humaine. En échange de ces libertés civiques, les citoyens abandonnent leur liberté absolue et acquièrent le devoir d’obéir aux lois et aux injonctions de l’État. C’est le respect de ce contrat social, fait de droits et de responsabilités réciproques, qui fonde la légitimité de l’exercice de l’autorité de l’État sur les citoyens. Les femmes et hommes politiques en sont les garants. Si l’État ou les citoyens faillissent à leurs devoirs mutuels, l’autorité de l’État s’effondre. Le peuple souverain, dont tous les pouvoirs émanent, a le devoir de changer de gouvernement pour rétablir le contrat social.

Les catastrophes causées par notre économie et nos modes de vie insoutenables s’amoncèlent partout dans le monde. Nous le savons tous désormais. Nous savons tous désormais que notre État ne fait rien, ou presque pour que notre société devienne soutenable. Trop peu, trop tard, à côté de la plaque, quand il ne jette pas de l’huile sur le feu. Nous sommes emportés par les flots de l’écocide en cours. En Belgique, après des canicules qui ont déjà tué 1.400 personnes en un été dans notre pays, après une gestion initiale catastrophique d’une pandémie qui a causé plus de 25.000 morts -sans aucun deuil national !-, ces dernières 48h ont charrié, maisons, véhicules, victimes humaines et animales dans la fureur des flots. Le bilan des dégâts reste à tirer. Ces dernières 48h, un bilan politique peut déjà être tiré, identique à celui qui vaut pour la pandémie : l’impréparation totale de notre Etat. Ces dernières 48h, une nouvelle preuve a été apportée que notre État, tel qu’il est constitué, telles que sont conçues ses institutions publiques et tel qu’il est gouverné aujourd’hui, par la classe politique actuellement au pouvoir, se montre incapable de se hisser à la hauteur des urgences du XXIe siècle. Récemment, l’État belge a été condamné par la justice pour défaut d’action en matière climatique. Voilà, nous connaissons tous maintenant le résultat cruel de cette inertie criminelle.

Aujourd’hui, l’État ne protège plus notre vie à nous, les citoyens. Aujourd’hui, l’État ne respecte plus le contrat social qui nous lie à lui. Aujourd’hui, l’autorité de l’État, celle des exécutifs au pouvoir, n’est plus légitime. Nous sommes fondés à nous révolter et à exiger de meilleurs gouvernements.

Les majorités au pouvoir, ainsi que leurs accords de gouvernements sont caducs, car ils ne sont pas formés pour apporter une réponse satisfaisante aux urgences du XXIe siècle. Les présidents de parti, les chefs d’exécutifs, et les équipes gouvernementales sont collectivement responsables des catastrophes répétées que subit notre pays, et des milliers de victimes qui ne cessent de s’additionner.

Pourtant, comme le martèlent les scientifiques, les intellectuels et les activistes depuis plus de 50 ans, avec de plus en plus d’alarme ces trois dernières années et malgré la mollesse de la presse,, les sciences sont univoques : sans une refonte totale du fonctionnement de notre gouvernance, de nos institutions, de notre économie, de notre territoire et de nos modes de vie, la gravité des catastrophes ne va faire que s’amplifier et le nombre annuel de victimes, exploser.

La Belgique n’est pas adaptée au XXIe siècle, elle n’est pas résiliente, elle n’est pas préparée : elle est mortellement vulnérable, à cause de l’inaction et de l’inertie de l’État.

Il faut déclarer l’état d’urgence écologique et la mobilisation générale des citoyens et des pouvoirs publics. Tout est à repenser : le logement, l’urbanisme, l’aménagement du territoire, la politique de l’environnement et de l’eau, la politique agricole, la mobilité et les transports, l’énergie, la gouvernance locale et régionale, la protection civile, les services de secours, la capacité des médias à comprendre le XXIe siècle. Tout délai dans la transition et la résilience écologique, sociale, économique et démocratique équivaut aujourd’hui à une augmentation exponentielle et certaine du nombre de morts dans notre pays dans les 50 prochaines années.

C’est pourquoi les gouvernements belges doivent démissionner et de nouvelles élections doivent être organisées après un débat sociétal de grande ampleur, pour forger de nouvelles coalitions sur la base de nouveaux accords de gouvernement, prenant enfin au sérieux l’urgence écologique du XXIe siècle. Une assemblée constituante doit réformer l’État belge et permettre aux citoyens de participer à la délibération politique. Les pouvoirs publics doivent être mis en état d’assurer le service public et dotés de moyens suffisants pour accompagner la transition. La presse doit cesser l’euphémisme sur la gravité de la situation. Les citoyens doivent prendre leurs responsabilités et exiger de l’État le respect qui leur revient.

20 juillet 2021


Le monde d’après

Pierre Larrouturou

Vidéo – 27 minutes

Il est l’une de ces personnalités qui luttent quotidiennement avec acharnement en faveur d’un avenir compatible avec les contraintes environnementales et climatiques.

Socialement très engagé, pointu quant à ses propositions économiques, n’hésitant pas à s’engager personnellement, Pierre Larrouturou fait – dans cet entretien – le tour des enjeux actuels.

Climat, Covid, système économique, Europe, énergies, ressources, avenir, … « Le monde d’après » se regarde une première fois globalement, avant d’y revenir thématique par thématique.

Merci à Frédéric Muhl pour cette vidéo passionnante.


Économique ou social, faut-il choisir ?

Témoignage : Céline Nieuwenhuys

La pandémie qui nous accompagne depuis le début de l’année 2020 a tragiquement bousculé bien des vies, secoué des pans entiers de l’organisation sociale, plombé l’économie.

Les familles endeuillées. Les malades, les médecins et le système de santé. Les allocataires sociaux et les plus précarisés. Le monde de la culture dans sa globalité. Les familles, les jeunes, étudiants ou non. Les indépendants et le petit commerce. L’enseignement, le sport. Les entreprises et les travailleurs… La liste semble pouvoir s’allonger sans fin.

Ce que l’on appelle la « crise sanitaire » est sans doute bien plus que cela. Toute la société en est impactée. N’est-ce qu’une crise, d’ailleurs ?

Céline Nieuwenhuys – secrétaire nationale de la fédération des services sociaux
nous permet d’entrevoir comment se vit la gestion de la covid au sein des sénacles où se confrontent politiques et experts.

Acceptant en quelques instants la tâche de représenter un secteur dont la culture, les pensées, les intérêts sont à l’antipode des lobbys économiques, elle sera confrontée à une expérience qu’elle nous partage dans un entretien fort, riche en informations.

La vidéo ci-dessous montre la dureté des confrontations d’intérêts, l’absolue méconnaissance du vécu des plus fragiles, certains mécanismes de la machine politique, la puissance du lobbying productiviste.

Et aussi : la complexité des débats ; l’importance d’être représenté par des personnes compétentes ; la richesse humaine de celles et ceux qui travaillent dans le secteur social.

Merci à Céline Nieuwenhuys pour ce témoignage publié sur https://zintv.org/outil/abecedaire/

Durée : 30 minutes.